Naucz się grać w tenisa, popraw swoje umiejętności

Pierw­sza Lek­cja 50% Taniej!!!

Pierw­sza Lek­cja w pakie­cie GRATIS!!!

Tele­fon: 0 508 452 499
Email: cendrowski_piotr@o2.pl

Licen­cjo­no­wany instruk­tor tenisa Piotr Cen­drow­ski zapra­sza na pry­watne lek­cje tenisa w War­sza­wie i oko­li­cach. Pro­fe­sjo­na­lizm, miła atmosfera.

pc5

– Lek­cje na wszyst­kich pozio­mach zaawan­so­wa­nia.
– Lek­cje gru­powe i indy­wi­du­alne.
– Dosto­so­wa­nie obcią­żeń do okre­ślo­nej grupy wie­ko­wej (dzieci, mło­dzież, doro­śli) i moż­li­wo­ści indy­wi­du­al­nych.
– Zapis wideo i ana­liza błę­dów (na życze­nie klienta).
– Spa­ringi.
– Loka­li­za­cja zajęć do uzgod­nie­nia.
– Udo­stęp­nie­nie sprzętu (na życze­nie).
Gwa­ran­to­wana naj­wyż­sza jakość usługi i pełne zaan­ga­żo­wa­nie, duży zapas cierpliwości.